Samotność oznacza znaczne ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Osoby borykające się z samotnością bardzo rzadko lub wcale nie spotykają innych ludzi w życiu codziennym. Sytuacja ta może wynikać z wielu czynników: naturalnej ewolucji rodzin (np. więzy rodzinne rozpadają się wraz z niezależnością finansową dzieci); zróżnicowanej atrakcyjności niektórych obszarów miejskich; demograficznego starzenia się; śmierci partnera/partnerki; problemów związanych ze zdrowiem (np. utrata słuchu, wzroku, mobilności) oraz przejścia na emeryturę (np. często brak pracy zmniejsza interakcje społeczne).

Długość życia wzrosła w krajach rozwiniętych, a co za tym, wydłużył się okres, w którym osoby powyżej 65 roku życia mogą być potencjalnie samotne. Izolacja osób starszych może mieć wiele konsekwencji, szczególnie w odniesieniu do zdrowia. Seniorzy mogą częściej i szybciej ulegać chorobom. Depresja i utrata autonomii to główne zagrożenia, przed którymi stoją samotne osoby starsze. Wyniki badań wykazały, że wysoki poziom stresu spowodowanego izolacją i brakiem aktywności fizycznej wydaje się być istotnie związany z chorobami układu krążenia, cukrzycą, słabą jakością snu i niedożywieniem.

Cele

Badania wykazały, że nawiązywanie interakcji społecznych wiąże się z poprawą zdrowia oraz zwiększeniem samooceny. Gminy, fundacje i organizacje społeczne tworzą oraz wdrażają pewne programy mające na celu identyfikację i zminimalizowanie niepożądanej samotności-jednakże działania te są zwykle proste, niepołączone ze sobą i nieustrukturyzowane.

Warto, aby osoby starsze i ich otoczenie (krewni, lekarze rodzinni, pracownicy socjalni i sąsiedzi) byli świadomi istniejących programów pomocowych, a także zdawali sobie sprawę z ogromnej roli wspólnych działań społecznych minimalizujących ryzyko samotności i depresji. 

Proponujemy nowy program edukacyjny, stwarzający sprzyjające środowisko, minimalizujący negatywny wpływ niepożądanej samotności u osób starszych i wspierajacy zdrowe i aktywne starzenie się. W ramach projektu Zdrowa Samotność zostaną zorganizowane warsztaty, których celem jest zwiększenie ilości interacji społecznych u osób starszych i przygotowanie materiałów edukacyjnych, dostowanych do indywidualnych potrzeb uczestników.

  

Transfer technik zarządzania poczuciem izolacji i związanymi z nią problemami

  

Podniesienie świadomość dotyczącej izolacji seniorów oraz wiedzy o narzędziach jej minimalizowania

  

Wzmocnienie koncepcji Radarów Samotności, jako sposobu na identyfikację i dotarcie do izolowanych seniorów

userbullhornwarning